Een Excellente School is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het excellentieprofiel staat centraal in het beoordelen van excellentie.

Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren. Het is daarom aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is en aan de onafhankelijke jury om te verifiëren of het aangedragen excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is & doorwerkt in de gehele organisatie en of het profiel past binnen de visie van de school.

Beoordelingskader jury

De onafhankelijke jury kijkt in haar beoordeling of een school met betrekking tot het excellentieprofiel op een cyclische manier werkt. Zowel bij de daadwerkelijke realisering als bij de verdere ontwikkeling van het profiel. Binnen deze cyclische wijze van werken liggen de doelen, de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel in elkaars verlengde, waardoor het bereikte niveau van het profiel op een betrouwbare wijze zichtbaar gemaakt kan worden. Ook vloeien activiteiten voor verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel logisch voort uit de kwaliteitsanalyse van het profiel.

Kortom, de school is koersvast en formuleert heldere doelen met verwachtingen over de resultaten van het excellentieprofiel. Op grond daarvan wordt er gekozen voor een weloverwogen inrichting van het profiel, die tot een geslaagde aanpak leidt. In aansluiting daarop gaat de school na of de beoogde doelen van het profiel daadwerkelijk worden bereikt. Voordat het profiel verder wordt ontwikkeld, worden op basis van heldere criteria voor succes de sterke en zwakke punten van het profiel bepaald. Deze evaluatie leidt ten slotte tot het vaststellen van de meest gewenste prioriteiten voor het vervolg.

De onafhankelijke jury beoordeelt het aangedragen excellentieprofiel daarom op de volgende onderdelen:

  • Helderheid en relevantie van het excellentieprofiel

Heeft de school een helder en voor de school relevant excellentieprofiel?

  • Doelen van het excellentieprofiel

Heeft de school korte en lange termijndoelen van het excellentieprofiel geformuleerd?

  • Aanpak van het excellentieprofiel

Heeft de school een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel?

  • Resultaten van het excellentieprofiel

Bereikt de school de doelen van het excellentieprofiel en stelt zij de resultaten van het excellentieprofiel op een valide en betrouwbare wijze vast?

  • Evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel

Evalueert de school op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de resultaten van het profiel? Borgt de school de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie van het excellentieprofiel? Is het excellentieprofiel van de school toekomstbestendig?  

  • Ontwikkeling van het excellentieprofiel

Heeft de school concrete plannen om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen?

  • Externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel

Is de school extern gericht en wordt het excellentieprofiel van de school extern erkend?