Excellentieprofiel en beoordelingskader jury

Een Excellente School is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het excellentieprofiel staat centraal in het beoordelen van excellentie.

Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren. Het is daarom aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is en aan de onafhankelijke jury om te verifiëren of het aangedragen excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is & doorwerkt in de gehele organisatie en of het profiel past binnen de visie van de school.

Beoordelingskader jury

De onafhankelijke jury kijkt in haar beoordeling of een school met betrekking tot het excellentieprofiel op een cyclische manier werkt. Zowel bij de daadwerkelijke realisering als bij de verdere ontwikkeling van het profiel. Binnen deze cyclische wijze van werken liggen de doelen, de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel in elkaars verlengde, waardoor het bereikte niveau van het profiel op een betrouwbare wijze zichtbaar gemaakt kan worden. Ook vloeien activiteiten voor verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel logisch voort uit de evaluatie van het excellentieprofiel.

Kortom, de school is koersvast en heeft heldere doelen met verwachtingen over de resultaten van het excellentieprofiel. Op grond daarvan heeft de school gekozen voor een weloverwogen inrichting van het profiel, die tot een geslaagde aanpak leidt. In aansluiting daarop gaat de school na of de beoogde doelen van het profiel daadwerkelijk worden bereikt. Voordat het profiel verder wordt ontwikkeld, bepaalt de school op basis van heldere criteria voor succes de sterke en zwakke punten van het profiel. Deze evaluatie leidt ten slotte tot het vaststellen van de meest gewenste prioriteiten voor het vervolg.

De jury beoordeelt het aangedragen excellentieprofiel op de volgende criteria. (Achter elk criterium staat het nummer van de vraag uit het aanmeldingsformulier waarmee het criterium correspondeert.)

Criterium 1. Helderheid en relevantie van het excellentieprofiel

De jury kijkt in haar beoordeling of de school een helder en voor de leerlingen relevant excellentieprofiel heeft. Zij kijkt dan of:

 • de schoolleiding, de leerkrachten en de leerlingen een duidelijk en eensluidend excellentieprofiel van de school beschrijven (vraag 1.1 en 1.5), vanuit een heldere gemeenschappelijke visie (vraag 1.3)
 • het excellentieprofiel aansluit bij de behoeften van de doelgroep(en) (vraag 1.4).

Criterium 2. Doelen van het excellentieprofiel

De jury kijkt in haar beoordeling welke doelen de school met het excellentieprofiel heeft. Zij kijkt dan of:

 • er lange en korte termijndoelen geformuleerd en vastgelegd zijn, waarbij de korte termijndoelen concreet zijn geformuleerd (vraag 2.1 en 2.2).
 • er bij korte termijndoelen over jaardoelen gesproken wordt en bij lange termijndoelen over doelen voor de duur van een schoolplancyclus (vraag 2.1 en 2.2).

Criterium 3. Aanpak van het excellentieprofiel

De jury kijkt in haar beoordeling of de school een weloverwogen aanpak heeft om de doelen van het excellentieprofiel te bereiken. Zij kijkt dan of:

 • De aanpak van het profiel duidelijk is (programma, curriculum, methoden et cetera) (vraag 3.1).
 • De gekozen aanpak leidt tot het behalen van de doelen van het excellentieprofiel (vraag 3.1).
 • De gekozen aanpak steunt op onderbouwde wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten (vraag 3.2).

Criterium 4. Resultaten van het excellentieprofiel

De jury kijkt in haar beoordeling of de school de doelen van het excellentieprofiel bereikt en of zij de resultaten van het excellentieprofiel op een valide en betrouwbare wijze vaststelt.

Zij kijkt dan of:

 • de resultaten van het excellentieprofiel overeenkomen met de gestelde doelen voor de doelgroep(en) van het excellentieprofiel (vraag 4).
 • er (indien nodig) een onderscheid is gemaakt in resultaten voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs, schoolorganisatie et cetera (vraag 4).
 • de resultaten bij variërende omstandigheden (bijvoorbeeld voor verschillende groepen leerlingen, of met verschillende leerkrachten) en in de tijd blijvend/robuust zijn (vraag 4).

Citerium 5. Evaluatie, borging, ontwikkelingen en duurzaamheid van het excellentieprofiel

De jury kijkt in haar beoordeling of de school de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel evalueert en of het excellentieprofiel verankerd zit in het systeem voor kwaliteitszorg van de school. Daarna kijkt de jury wat de school met de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie doet, hoe zij deze borgt en hoe zij deze gebruikt voor een verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel. Tot slot kijkt de jury of het excellentieprofiel van de school toekomstbestendig is voor een periode van 3 jaar. Zij kijkt dan of:

 • de school de aanpak en resultaten op een verantwoorde (valide en betrouwbaar) manier evalueert in het kader van haar reguliere systeem voor kwaliteitszorg (vraag 5.1).
 • de school de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel in relatie tot elkaar interpreteert (vraag 5.1).
 • de school aan de evaluatie van het excellentieprofiel concrete plannen verbindt om het excellentieprofiel verder te versterken en te ontwikkelen (vraag 5.2).
 • de school bij de ontwikkeling en de uitvoering van die plannen de diverse geledingen (van leerling tot bestuur) betrekt (vraag 5.2).
 • de school aannemelijk kan maken dat ze het excellentieprofiel de komende drie jaren kan continueren en zelfs verbeteren, rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst (vraag 5.3).
 • de school weet welke voorwaarden aanwezig dienen te zijn voor een duurzaam excellentieprofiel (competenties van medewerkers, financiën, huisvesting, materialen et cetera) (vraag 5.3).
 • de school beleid voert om die voorwaarden ook op de lange termijn te realiseren (vraag 5.3).

Criterium 6. Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen

De jury kijkt in haar beoordeling of het excellentieprofiel van de school door externen wordt erkend en of de school haar kennis over het excellentieprofiel met relevante anderen deelt.

Zij kijkt dan of:

 • het excellentieprofiel expliciet erkend wordt door andere scholen en/of deskundigen (vraag 6.1).
 • de school collega-scholen of relevante anderen passief en actief de mogelijkheid biedt om kennis te nemen van haar excellentieprofiel (schoolbezoeken, presentaties, consultaties, publicaties en dergelijke) (vraag 6.2). Dit aspect is van groter belang bij een school die reeds eerder excellent was op hetzelfde excellentieprofiel.