Privacystatement

De Inspectie van het Onderwijs wil zorgvuldig omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens. Op deze pagina leest u hoe wij dat doen.

Wat doet de inspectie met persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)  verplicht de inspectie om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

De Inspectie van het Onderwijs maakt gebruik van persoonsgegevens. Dit doen we alleen als dat voor onze toezichttaken noodzakelijk is. Dit wordt doelbinding genoemd. We hebben hiervoor een wettelijke grondslag (AVG art 6). Dat wil zeggen dat de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een taak zoals die is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld in de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) en de vervulling van taken in het algemeen belang.

Hoe krijgt de inspectie persoonsgegevens binnen?

In de voorbereiding van een onderzoek of bij het uitvoeren van onze toezichttaken vragen wij scholen en besturen om documenten bij ons aan te leveren. Het komt ook voor dat deze documenten op eigen initiatief worden aangeleverd. Daarnaast verwerken we gegevens die door u worden aangeleverd. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt – telefonisch of via het contactformulier - of wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

De inspectie neemt uw persoonsgegevens serieus

De Inspectie van het Onderwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om verlies en misbruik tegen te gaan. We gaan dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om en bij het verwerken van deze gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen waarvoor we ze nodig hebben. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken we uw gegevens niet om u ook andere nieuwsbrieven toe te sturen.

Recht van inzage

U heeft het recht om uw gegevens die bij ons bekend zijn in te zien. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen. U kunt dit verzoek indienen via het contactformulier.  We reageren zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn twee functionarissen gegevensbescherming werkzaam. De taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor de gegevensbescherming OCW (website wetten.nl).

  • Functionaris Gegevensbescherming OCW: dhr. ing. E.J.H.L Nijenhuis, fg@minocw.nl.
  • Functionaris Gegevensbescherming DUO: dhr. A.A.M. Jean Pierre, fg@duo.nl.