Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury, omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties. Daarnaast zien zij het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen. Van woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 kunnen scholen zich aanmelden voor het nieuwe trajectjaar: Excellente Scholen 2018.

Welke scholen kunnen meedoen?

 • scholen voor primair onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs);
 • scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
 • schoolsoorten voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

De onafhankelijke jury hanteert in haar beoordeling het niveau van object van toezicht. Per sector heeft dit de volgende consequenties:

Primair onderwijs
Aanmelden kan alleen op cluster niveau. Mocht een cluster uit meerdere vestigingen bestaan, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen het betreffende cluster. Indien een cluster uit één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding alleen voor deze vestiging.  

Speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
Aanmelden kan alleen op het niveau van onderwijskundige eenheid (OKE). Mocht een OKE uit meerdere vestigingen bestaan, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen de betreffende OKE. Indien een OKE uit één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding alleen voor deze vestiging.  

Voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs
Aanmelden kan alleen op het niveau van schoolsoort. Dit betekent dat een school met meer dan één schoolsoort het predicaat Excellent apart aan dient te vragen voor vwo-, havo-, vmbo- en pro-afdelingen. Daarnaast kan het predicaat enkel aangevraagd worden voor een volledige leerlijn. Dit betekent dat een aanvraag voor alleen onderbouw of bovenbouw niet mogelijk is. Nota bene: een EOA-afdeling is geen object van toezicht (geen zelfstandige schoolsoort) en valt onder een schoolsoort dat wel een object van toezicht is.

Procedure Excellente Scholen 2018

Een school die zich kandidaat stelt voor het traject doorloopt de volgende fasen:

Fase 1 Aanmeldingsperiode (1 november 2017 – 1 februari 2018)

Elke school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving van het excellentieprofiel aan. Het formulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel staat in het Internet Schooldossier (ISD) van alle scholen met uitzondering van buitenlandscholen en zeer zwakke of onvoldoende scholen. Het formulier is beschikbaar in het ISD van woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018.

Bekijk ook een voorbeeld van het formulier. Let op: dit is niet het officiële aanmeldformulier.

Lees meer over het excellentieprofiel en het beoordelingskader van de jury.

Fase 2 Onderzoek door inspectie (februari – half juni)

De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. Aangemelde scholen die, op basis van de beslisregels voor een goede school, de waardering Goed van de inspectie nog niet toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Scholen die Goed worden bevonden naar aanleiding van onderzoek door de inspectie worden toegelaten tot het traject. 

Toelatingscriteria onderzoek naar Goed
Aangemelde scholen krijgen een onderzoek naar Goed wanneer er aan de toelatingscriteria voor een onderzoek naar Goed wordt voldaan: 

 • Het bestuur beschikt over een gedegen zelfevaluatie (in opzet en inhoud) waarmee zij aantoont dat de onderwijskwaliteit op de aangemelde school de waardering Goed toekomt (Bekijk de kwaliteitseisen van de zelfevaluatie); 
 • Voldoende bestaansduur: twee lichtingen examenresultaten (vo) / eindresultaten (po) of drie jaar opbrengsten volgens de eigen normen van de school (pro, so, sbo en EOA);
 • Voldoende resultaten conform de beslisregels van de betreffende sector (zie regeling leerresultaten);
 • In de afgelopen drie jaar niet als zeer zwak of onvoldoende beoordeeld door de inspectie;
 • Afwezigheid van (ernstige) signalen met betrekking tot veiligheid, waaronder meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteur;
 • Afwezigheid van (ernstige) financiële risico’s op bestuursniveau.

Overgangsregeling

Tijdens Excellente Scholen 2018 is er een overgangsregeling voor toelating tot het traject. Deze regeling geldt voor scholen die onderzocht zijn met het Onderzoekskader 2017, waarbij niet alle standaarden zijn beoordeeld. Deze scholen worden direct toegelaten tot het traject wanneer alle beoordeelde standaarden voldoende zijn, Kwaliteitscultuur goed is en ten minste twee standaarden uit Onderwijsproces en/of Schoolklimaat goed zijn. Daarnaast moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • Voldoende bestaansduur: twee lichtingen examenresultaten (vo) / eindresultaten (po) of drie jaar opbrengsten volgens de eigen normen van de school (pro, so, sbo en EOA);
 • Voldoende resultaten conform de beslisregels van de betreffende sector (zie regeling leerresultaten);
 • In de afgelopen drie jaar niet als zeer zwak of onvoldoende beoordeeld door de inspectie;
 • Afwezigheid van (ernstige) signalen met betrekking tot veiligheid, waaronder meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteur;
 • Afwezigheid van (ernstige) financiële risico’s op bestuursniveau;
 • Voldoet aan alle wettelijke eisen.

De inspectie voert een controle uit op bovenstaande criteria en op eventuele recente contra-indicaties. Als deze controle leidt tot twijfels over de kwaliteit van een aangemelde school, kan de inspectie contact opnemen met het bestuur van de school en volgt er mogelijk nader onderzoek.

Scholen die toegelaten worden tot Excellente Scholen 2018 via de overgangsregeling beschikken niet over de officiële waardering Goed en toelating tot het traject geeft hier geen recht op.

Fase 3 Dialoog (half juni – begin juli)

De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen twee juryleden Excellente Scholen en een kandidaat Excellente school. Tijdens de dialoog stelt de jury vragen over het excellentieprofiel van de school en kan de school het excellentieprofiel verder toelichten. Daarnaast verstrekt de jury naar aanleiding van de dialoog aan de school aandachtspunten voor het jurybezoek. Een school kan op grond van de dialoog niet uitgesloten worden voor het traject Excellente Scholen. De dialogen vinden plaats op diverse locaties in het land.

Fase 4 Jurybezoek (september - november)

Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Twee leden van de onafhankelijke jury bezoeken een kandidaat Excellente school. Tijdens het jurybezoek staat het excellentieprofiel centraal. Daarnaast concentreert de jury zich specifiek op de aandachtspunten die verstrekt zijn aan de school tijdens de dialoog.

Fase 5 Rapportage en beoordeling (september – december)

Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. Per onderdeel van het excellentieprofiel geeft de jury haar bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het excellentieprofiel van de school, de dialoog en het jurybezoek. Op basis van de bevindingen concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert zij de inspecteur-generaal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School.

Fase 6 Uitreiking predicaat (januari 2019)

De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt naar verwachting plaats in januari 2019. Het predicaat is na ontvangst drie jaar geldig. De juryrapporten van de scholen die het predicaat toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het excellentieprofiel, ervaringen uit voorgaande jaren of de onafhankelijke jury? Lees dan verder op deze website of stuur een e-mail naar excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.