Jury

De jury Excellente Scholen beoordeelt de excellentieprofielen. Juryleden werken onafhankelijk van de inspectie.

Samenstelling

De jury Excellente Scholen bestaat uit een voorzitter en drie deeljury’s: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs benoemt de juryleden voor een periode van 3 jaar. Ze hebben veel ervaring in het onderwijs.

Excellentieprofielen beoordelen

Juryleden beoordelen de excellentieprofielen aan de hand van een aantal voorwaarden. Ze gaan hiervoor in gesprek met kandidaat-Excellente scholen. Ook gaan juryleden bij scholen op bezoek. Het beoordelen gebeurt onafhankelijk van de inspectie. Wel verzorgt de inspectie de logistieke ondersteuning.

De jury adviseert in het najaar de Inspecteur-generaal van het Onderwijs welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat Excellente School. De Inspecteur-generaal besluit tot het toekennen van de predicaten.

Informatie over de juryleden

Titia Bredée

Titia Bredée, juryvoorzitter

Titia: “De passie om met je collega's samen het beste onderwijs aan leerlingen te willen geven, zie ik elke dag om mij heen op de scholen die ik bezoek. Passie die zich bijvoorbeeld vertaalt in mooie curricula, aandacht voor het kind met vragen over het heelal, begeleiding van de leerling met leerachterstanden, teambijeenkomsten over 21st century skills. Maar ook in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie als team en school. Een visie die in alle activiteiten van het team kleur geeft aan juist die school. Die visie en passie voor het leren in combinatie maken een goede school excellent. Ik vind het een eer met de jury het predicaat Excellente School aan de scholen toe te mogen kennen.”

Titia Bredée is voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool iPabo. Eerder bekleedde zij managementfuncties bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Avans Hogeschool.

Bernadette Renne, voorzitter deeljury voortgezet onderwijs

Bernadette: "Er gebeuren mooie dingen in onderwijsland. Op heel veel scholen wordt heel hard gewerkt aan de ontplooiing en de ontwikkeling van leerlingen, en ook van docenten. Hoe mooi kan het dan zijn als je als school kunt laten zien waar je heel goed in bent en waarom je daar goed in bent, als je erkenning kunt krijgen voor al de inspanningen die worden verricht, als je te horen kunt krijgen dat jouw school het heel goed aanpakt en heel goede resultaten behaalt? Je laat jezelf zien als school en je ontvangt daar feedback op. En dit altijd tegen de achtergrond van verdere ontwikkeling. Om als jurylid aan dit traject te kunnen meewerken geeft mij de kans om iedereen te laten zien hoe mooi en goed ons onderwijsland is. Daar kan een mens trots op zijn". 

Bernadette Renne is ooit begonnen als docent Frans op verschillende scholen en heeft gewerkt als coördinator en adjunct-sectordirecteur aan het Odulphuslyceum te Tilburg. Werkt nu als directielid aan het Norbertus Gertrudis Lyceum te Roosendaal. Daarnaast was zij ruim twee jaar kringlid van de Onderwijsraad. 

Kees Kuijs, voorzitter deeljury speciaal onderwijs

Kees: “Met veel plezier ben ik sinds 2015  jurylid Excellente scholen. Één van de leermomenten tijdens de schoolbezoeken is steeds weer de ervaring dat in scholen in normale omstandigheden dankzij een duidelijk doel en eendrachtige samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, team, ouders en leerlingen, heel veel tot stand gebracht kan worden in de onderwijspraktijk”.

Kees Kuijs werkte ruim 40 jaar  in de onderwijssector als leerkracht en directeur basisonderwijs, onderwijskundige bij een besturenorganisatie en zelfstandig gevestigd onderwijsadviseur.  Sinds 2015  is hij gepensioneerd.  In  zijn loopbaan heeft hij bijgedragen en leiding gegeven aan landelijke innovatietrajecten (o.a. procesmanager WSNS – secretaris Procesmanagement  Primair Onderwijs, Wegbereider  leerlinggebonden financiering, secretaris project invoering Kwaliteitswetgeving (v)so, lid expertteam Passend Onderwijs en voorzitter sectie (v)so School aan Zet). Momenteel is hij als adviseur  betrokken bij SWV Passend Onderwijs PO en is hij lid van een landelijk onderzoeksteam integratie sbo/so.

Eric Verbiest, voorzitter deeljury primair onderwijs

Eric: “Vaak komen scholen slechts negatief in het nieuws. Het is belangrijk dat er erkenning en waardering is  voor scholen die het op bijzondere wijze goed doen. Die scholen verdienen dat en ze kunnen andere scholen inspireren”.

Eric Verbiest werkte meer dan veertig jaar in het onderwijs, van mbo tot universiteit. Het laatste decennium als lector Schoolontwikkeling en Schoolmanagement bij Fontys Hogescholen en als gastprofessor onderwijsinnovatie aan de Universiteit Antwerpen. Daarvoor was hij projectleider van Magistrum, opleidingen voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Thans begeleidt hij scholen, zit in accreditatiepanels, publiceert en geeft lezingen voor schoolleiders en leerkrachten enz. Schoolontwikkeling, leiderschap en professionalisering zijn daarbij leidende thema’s. 

 

Ans Brockhoff, jurylid voortgezet onderwijs

Ans: “Het is een voorrecht zoveel scholen te mogen bezoeken waar leerlingen onderwijs 'genieten'. Op deze scholen tref je doorgaans teams met veel positieve energie, met een tomeloze inzet die gepaard gaat met volhardendheid en saamhorigheid. Er wordt op een haast vanzelfsprekende wijze gewerkt vanuit een gedeelde visie door professionals met ambitie maar vooral met plezier in het werk die voor alle geledingen meerwaarde oplevert. Ik krijg dan weer bevestigd hoe belangrijk goed onderwijs is.”

Ans Brockhoff werkte als leerkracht en interim directeur op een basisschool in Amsterdam en in  Haarlemmermeer. Gaf enkele jaren les op een internationale school en als docent in het voortgezet onderwijs. Nadat zij haar doctoraalstudie had afgerond werd ze inspecteur van het voortgezet onderwijs, de laatste jaren als programmamanager Integraal Toezicht Jeugd waarbij zij samenwerkte met onder andere de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Gezondheidszorg. De afgelopen jaren voert zij als voorzitter van de auditcommissie, audits uit voor de Stichting Havisten Competent (HaCo). Sinds  2011 doet zij vrijwilligerswerk als vertrouwenspersoon voor de gemeente Lisse en maakt zij deel uit van de raad van toezicht  van een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. 

Jan-Pieter van Bruchem, jurylid speciaal onderwijs

Jan-Pieter: “Tijdens de bezoeken werd bevestigd dat inspirerende leerkrachten die heel hard werken niet per definitie excellent onderwijs maken. Er is meer nodig, een visie en een directie die het team ruimte geeft om zich te ontwikkelen maar ook de leiding durft te nemen. Het is een spannend samengaan van factoren met als basis een onderzoekend actief team met doorzettingsvermogen en lef”.

Jan-Pieter van Bruchem is sinds 2014 gepensioneerd. Hij is nog steeds actief in het onderwijs; als toezichthouder in een schoolbestuur, in een actieve groep directeuren die is aangesloten bij de AVS en natuurlijk als lid van de jury excellente scholen. 
In de periode als directeur in verschillende soorten Speciaal Onderwijs heeft hij veel praktijkervaring op kunnen doen en heeft zich in landelijke overlegsituaties mogen inzetten voor het speciale onderwijs. De laatste jaren vooral voor leerlingen die een onderwijsbeperking hebben door gedrags- en psychiatrische problemen.

Bart Engbers, jurylid voortgezet onderwijs

Bart: “Zoals ieder kind uniek is,  zijn alle scholen die ik zag, uniek. Geen school is hetzelfde terwijl alle scholen zich dezelfde vraag stellen: hoe kunnen we zo goed mogelijk onderwijs bieden aan onze leerlingen”. 

Bart Engbers is gepensioneerd en is op dit ogenblik actief binnen het Platform TL en het Jeugd Cultuur Fonds. Hij was de laatste tien jaar van zijn arbeidzame leven directeur van het Vader Rijn College in Utrecht Overvecht, een brede vmbo-school met vooral Marokkaanse en Turkse leerlingen. 
Daarvoor geschiedenis gestudeerd, geschiedenisleraar, curriculumontwikkelaar bij de middenschool De Witte Raaf en fusieonderhandelaar in het Utrechtse onderwijs in de jaren 90.

 

Mees Hakkenberg, jurylid voortgezet onderwijs

Mees: “Het inspirerende bij de bezoeken aan de scholen is het enthousiasme waarmee gewerkt wordt om goed onderwijs te geven. Zo had een school voor Praktijkonderwijs de onderwijskoers verlegd van opleiden voor een ROC naar opleiden voor werk. Het resultaat was dat deze leerling vanuit zijn stage perspectief had op een baan bij dat bedrijf”.

Mees Hakkenberg was tot 1 augustus 2015 rector/bestuurder van CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven. Tot 1 augustus 2016 was hij adviseur bij het Steunpunt Taal en Rekenen voor het VO en ondersteunde de scholen bij de invoering van het rekenonderwijs. Vanaf november 2016 is hij aan het werk als interim locatiedirecteur bij De Rede in Zeeuws-Vlaanderen. 

Eef Hoeksma, jurylid speciaal onderwijs

Eef: “Deelname aan de jury Excellente scholen stelt mij in de gelegenheid initiatieven tot kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs op de voet te volgen en te beoordelen. Succesvolle vernieuwingen krijgen met de toekenning van het predicaat Excellente School de erkenning en waardering die ze verdienen. Deze Excellente scholen zijn een voorbeeld voor collega-scholen en bieden een stimulans voor verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland”.

Eef Hoeksma heeft vóór zijn pensionering bijna vijfentwintig jaar als onderwijsinspecteur het toezicht uitgeoefend op scholen voor speciaal- en  voortgezet speciaal onderwijs. Naast jurylid Excellente scholen is hij actief als lid van de Tijdelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Udo Keijser, jurylid primair onderwijs

Udo: “ Excellente scholen zijn een “eldorado” voor de leerlingen. En dat komt met name door de gepassioneerde wijze waarop deze scholen bouwen aan een heel eigen en weloverwogen visie op wat werkt en goed is voor hun leerlingen”. 

Udo Keijser werkte op diverse plekken in het onderwijsveld: eerst als onderwijzer en daarna als docent onderwijskunde aan een pedagogische academie. Later was hij directeur van een internationale school in het buitenland. Vanaf 1983  tot aan zijn pensionering in november 2010  werkte hij als inspecteur van het onderwijs. Na zijn pensionering werkt hij op freelance basis voor scholen en schoolbesturen. 
Tussen 2012 en 2015 maakte hij in Rotterdam deel uit van het Topklassenteam dat scholen ondersteunde bij hun kwaliteitsverbetering.  Sinds oktober 2015 is hij lid van een Expertteam, dat risicovolle en zwakke scholen ondersteunt en van feedback voorziet. Hij maakt sinds september 2016 deel uit van de jury “Onderwijsteam van het Jaar”.

Ilja Klink, jurylid voortgezet onderwijs

Ilja: “Bij de jurering let ik vooral op de continue dialoog op scholen. Hoe wordt er op scholen gesproken over het onderwijs op hun school? Wie doen er mee aan dat gesprek? Is dit formeel of informeel georganiseerd?  Hoe weten docenten, leerlingen en ouders van elkaar hoe zij over het onderwijs op hun school denken en op welke manier is het gesprek hierover georganiseerd? Is er ook ruimte om in discussie te gaan en, tot slot, staan alle neuzen dezelfde kant op en kan iedere betrokkene dit apart van elkaar ook verwoorden? Elkaar (her)kennen in je gemeenschappelijke onderwijsvisie, dat vind ik het allerbelangrijkste”. 

Ilja Klink was rector op het Hyperion Lyceum, docent Engels op het Barlaeus gymnasium en werkte 1,5 jaar als vrijwilliger voor het ministerie van onderwijs in Cambodja. Ilja schreef mee aan de notitie 'Samen Leren: aanbevelingen uit het onderwijs', is lid van de adviesraad van stichting LEERkracht en instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht.

Henk Koppert, jurylid voortgezet onderwijs

Henk: “Vanuit mijn achtergrond als rector van een school met Talentontwikkeling voor Sport, Kunst en Techniek als excellentieprofiel (avant la lettre!) weet ik dat de focus op het profiel de aandacht kan afleiden van de algehele onderwijskwaliteit. Ik vind het zeer positief te zien dat tal van scholen dat gevaar weten te ontgaan en erin slagen hun onderwijs vanuit het gekozen profiel vorm te geven, te verbeteren en Excellent te worden”.  

Henk Koppert was van 1980 tot 2003 rector van het Segbroek College in Den Haag waar hij eerder leraar Nederlands was. Richtte i.s.m. NOC – NSF de landelijke Stichting LOOT op voor scholen waar potentiële topsporters onderwijs en intensieve training kunnen combineren. Van 2003 tot 2016 was hij actief als rector/directeur a.i. op verschillende scholen.

Joke Lorist

Joke Lorist, jurylid speciaal onderwijs

Joke: "Bij de jurering, tijdens het schoolbezoek, vind ik het belangrijk om – naast de beoordeling van het excellentieprofiel - te letten op de sfeer in de school. Is er een positieve energie voelbaar, gaan de leerlingen met plezier naar school, maken personeelsleden een ontspannen en tevreden indruk en zijn zij trots op hun school"? 

Joke Lorist is groepsleerkracht bij Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle, een school voor v(so) aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of chronische ziekte. Zij werkt op de afdeling voor 4-12 jarigen met als uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs, waar zij zich onder andere bezighoudt met de overstap van de leerlingen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. In oktober 2014 werd Joke benoemd tot leraar van het jaar voor het speciaal onderwijs.

Dortie Mijs, jurylid primair onderwijs

Dortie: “Ik maak sinds een jaar deel uit van de jury. Zowel  bij de dialoog als bij het schoolbezoek ben ik op zoek naar de synergie tussen directie, team, leerlingen en ouders om het excellentieprofiel op hun school vorm te geven. Die zorgt ervoor dat je een bepaalde ‘flow’ voelt in een school”.

Dortie Mijs is senior-adviseur taal/lezen en integrale schoolverbetering in het primair en voortgezet onderwijs bij Expertis Onderwijsadviseurs. Ze is als expert betrokken geweest  bij School aan Zet en de Taalpilots. Dortie is gepromoveerd op een onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de invoering van een vernieuwing in een basisschool. 

Ben Sanders, jurylid primair onderwijs

Ben:’"Ik ben jurylid omdat het me in staat stelt gepassioneerde onderwijscollega’s te ontmoeten. Het bezoek van ambitieuze scholen geeft verrijkende ervaringen die ik graag mee neem naar de omgeving waar ik werk. Jurylid zijn is een voorrecht omdat je scholen mag complimenteren voor hun excellente werk, maar ook om ze    te stimuleren excellent te blijven"..

Ben Sanders is algemeen directeur-bestuurder van de Stichting Nutsscholen Breda. Daarvoor werkte hij als leerkracht en directeur in het basisonderwijs en was hij 18 jaar docent en ontwikkelaar bij de schoolleiders- en masteropleidingen van Magistrum. Op dit moment vervult hij diverse bestuurlijke taken waaronder voorzitter van de regio passend onderwijs, voorzitter Stichting WTE regio Zuid, lid dagelijks bestuur van de onderwijshuisvestingscoöperatie BreedSaam.

Humberto Schwab, jurylid voortgezet onderwijs

Humberto: “Leren is geen middel maar een waarde op zich, een van de meest humane. Ik ben jurylid omdat ik het positief benaderen van durf en out of the box denken, een mooie aanpak vind om scholen te helpen, los te komen van verslavende patronen en om de schijnwerpers te richten op hen die de persoonsontwikkeling weten vorm te geven in stabiele leeromgevingen waarin de mens leert te genieten van kenniscreatie”.  

Humberto Schwab brengt als  filosoof en fysicus  (met zijn methode “socratic design”)  individuen, business, overheden  en onderwijsinstituten tot diepgaande reflectie op hun doelen en waarden. Via socratische luisterprocessen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe redeneringen. Ruimte maken impliceert loskomen van verslavende denk- en adelpatronen en het aanzetten tot leren.

Mariet Thalens, jurylid primair onderwijs

Mariet: “Een bijzondere ervaring was het om van ouders van een sbo-school te horen hoe dankbaar ze zijn dat hun kind, soms na lang zoeken, op de goede plek zit, door een prima team wordt begeleid en zich goed ontwikkelt”. 

Mariet Thalens is coördinator van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit / Onderwijsmonitor en ondersteunt verschillende onderwijsprojecten in deze provincie. Daarnaast is ze lid van een aantal raden van toezicht op het gebied van onderwijs en cultuur. 
Mariet was kleuterleidster, taalspecialist bij de Stichting Onderwijsvoorrang, schoolbegeleider en 8 jaar lang wethouder onderwijs en jeugd en daarmee verantwoordelijk voor zowel het lokaal onderwijsbeleid als het openbaar basisonderwijs in de gemeente Emmen. 

Linda Tukkers, jurylid primair onderwijs

Linda: “Als schooldirecteur van een Excellente school weet ik hoe het is om bezocht te worden door de jury. Ik ken de voorbereiding, de spanning en ben mij bewust van alle neveneffecten van het fenomeen ‘excellent’. Ik zou kandidaat scholen vooral mee willen geven dat excellent worden geen trucje is, wat je aan kunt leren. Excelleren zit in de genen van de school. Het is in alle facetten van de school zichtbaar en voelbaar”.

Linda Tukkers is directeur van CBS De Kiem in Enschede. Hiervoor was zij directeur van CBS Anna van Buren in Enschede. Deze school kreeg het predicaat Excellente School in 2012, 2013 en 2014.

Paul Zevenbergen, jurylid voortgezet onderwijs

Paul: "Excellentie is voor mij een heldere ambitie die van binnenuit komt en die school als team waarmaakt. Goed doordacht en doorleefd, gericht op om wie het allemaal gaat: de leerling. Er gebeurt zó veel moois in het onderwijs, dat moeten we laten zien en elkaar daarmee in de lift zetten. Dát noem ik excelleren!

Paul Zevenbergen is bestuurder van NVAO, die het HBO- en universitair onderwijs periodiek beoordeelt. Verder is hij bestuurder van het openbaar onderwijs in Rotterdam en toezichthouder bij het ROC Albeda College.

Foto Wim Folker

Wim Folker, jurylid primair onderwijs

Wim: "Als jurylid heb je een geweldige mogelijkheid om binnen goed functionerende scholen te bekijken waarom deze scholen goed lopen en wat de rol is van alle betrokkenen bij het onderwijs. Hierbij doel ik op zowel de rol van de leidinggevenden, leerkrachten, ouders als kinderen. Ik gun alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen en binnen Excellente scholen zie ik alle betrokkenen met passie en vol overgave zich inzetten voor de onderwijskansen van kinderen. Het maken van eigen keuzen die scholen hebben, naast het realiseren van een goede onderwijskwaliteit, zorgen voor een excellentieprofiel waarbij ouders een extra keuzemogelijkheid hebben voor hun kind(eren)".

Wim Folker is directeur van het bestuursbureau Delta (26 scholen) en heeft met name onderwijs en kwaliteit in zijn portefeuille. Daarnaast werkt hij bij Fontys Hogescholen, waaronder de masteropleiding MLE voor schoolleiders en bij de schoolleidersopleidingen van Magistrum. Tevens is hij lid van de PPO namens de PO-Raad in de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

Lidy Schrijver

Lidy Schrijver, jurylid primair onderwijs

Lidy: "Het bijzondere aan mijn taak als jurylid van het traject Excellente Scholen is dat ik telkens weer getroffen word door de enorme gedrevenheid en innovatieve kwaliteiten van leerkrachten en leidinggevenden. Ik ervaar een grote bereidheid bij scholen om zich open te stellen voor externen om zo het leren van en met elkaar vorm te geven. De scholen die deelnemen aan het excellentietraject blinken zonder uitzondering uit in zelfbewustzijn en doelgerichtheid".

Lidy Schrijver is docent Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarvoor was zij trainer/adviseur in het primair onderwijs en werkte ze een tiental jaren bij de Magistrum schoolleidersopleiding. In de jaren dat Lidy deel uitmaakte van de directie van een grote basisschool zat zij tevens in de redactie van het landelijke tijdschrift ‘Basisschool Management’.

Gedragscode jury Excellente Scholen: richtlijnen onafhankelijkheid

Onderstaand worden de richtlijnen beschreven die de jury Excellente Scholen hanteert om de onafhankelijkheid van het juryoordeel te waarborgen.

Juryleden voeren geen beoordelingsactiviteiten uit bij scholen waarmee zij dusdanig verbonden zijn dat de onafhankelijkheid van het juryoordeel ter discussie kan worden gesteld. Een individueel jurylid is verplicht aan de jury kenbaar te maken wanneer hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn/haar beoordeling van een school een onafhankelijk oordeel in de weg staat. Wanneer een dergelijke school besproken wordt in de jury onthoudt het desbetreffende jurylid zich van deelname aan het gesprek en bemoeienis met het eindoordeel.

Een school kan niet deelnemen aan het traject Excellente Scholen wanneer een jurylid door een van de volgende functies verbonden is aan de school:

  • (College van) bestuur of functie op het bestuurskantoor
  • Functie op de school

De jury behoudt zich het recht voor gezamenlijk een besluit te nemen over functies anders dan die hierboven beschreven worden maar die wel op gespannen voet staan met de onafhankelijkheid.

Gepubliceerd op 8 december 2017.