Jury Excellente Scholen

De jury Excellente Scholen beoordeelt de excellentieprofielen. Juryleden werken onafhankelijk van de inspectie.

Samenstelling

De jury Excellente Scholen bestaat uit een voorzitter en drie deeljury’s: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs benoemt de juryleden voor een periode van 3 jaar. Ze hebben veel ervaring in het onderwijs.

Excellentieprofielen beoordelen

Juryleden beoordelen de excellentieprofielen aan de hand van een aantal voorwaarden. Ze gaan hiervoor in gesprek met kandidaat-Excellente scholen. Ook gaan juryleden bij scholen op bezoek. Het beoordelen gebeurt onafhankelijk van de inspectie. Wel verzorgt de inspectie de logistieke ondersteuning.

De jury adviseert in het najaar de Inspecteur-generaal van het Onderwijs welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat Excellente School. De Inspecteur-generaal besluit tot het toekennen van de predicaten.

Informatie over de juryleden

Paul Zevenbergen

Paul Zevenbergen, juryvoorzitter

Paul: “Er gebeurt in ons onderwijs zo veel moois! Excellente scholen maken dat heel zichtbaar. Vanuit hun visie op waar zij het verschil voor leerlingen willen maken en door dat te vertalen naar de onderwijspraktijk van alledag. Dat moois wil ik, met de jury, helpen om naar voren te halen. Om elkaar te inspireren en om van te leren. Voor álle soorten onderwijs en voor álle ‘soorten’ leerlingen. Zo is kansengelijkheid een belangrijk en urgent thema. Ik wil bekijken hoe de jury Excellente Scholen daaraan kan bijdragen, want het gaat bij het predicaat excellente school juist ook om wat leerlingen daarvan merken. Uiteraard zonder dat de jury scholen iets voorschrijft of oplegt. Verder vind ik het een belangrijke taak voor de jury om scholen mooie praktijken met elkaar te kunnen laten uitwisselen. Om van elkaar te leren, niet om excellente scholen boven andere scholen te laten uitsteken. Waarderen en inspireren, daar gaat het om.”

Paul Zevenbergen heeft, in de rol van bestuurder, (intern) toezichthouder en schoolleider, brede ervaring in het onderwijs. Van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs. In lerarenopleidingen en schooladvisering. Als oud-jurylid is hij bovendien geen onbekende bij het traject Excellente Scholen.

Hanneke Taat, voorzitter deeljury voortgezet onderwijs

Hanneke: "Uit ervaring kan ik zeggen dat het predicaat Excellent de kroon op het werk is. Het is mooi om van deskundigen van buiten de school waardering te krijgen voor wat je doet. Goede dingen die je doet worden nogal eens als vanzelfsprekend gezien, maar excellentie komt niet uit de lucht vallen. Bouwen aan een leer- en leefgemeenschap waar iedereen, - leerlingen, docenten en andere medewerkers - zo goed mogelijk tot zijn of haar recht kan komen en zich kan ontwikkelen is een langdurig proces. Ruimte en vertrouwen spelen daarin een grote rol. De jury Excellente Scholen gaat op zoek naar de mooie dingen die een school kan laten zien. Het is een eer deel uit te mogen maken van deze jury om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de erkenning en waardering die scholen verdienen."

Hanneke Taat is sinds 18 mei 2018 gepensioneerd en werkte ruim 40 jaar in het voortgezet onderwijs als docent muziek, coördinator, conrector, unit-directeur en de laatste 15 jaar als rector van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, sinds 2012 een excellente school. Zij was de laatste 6 jaar ook voorzitter van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium. In deze periode ontwikkelden de gymnasia het Honours Programma Gymnasia en het Collegiaal Waarderend Onderzoek. Als vrijwilliger houdt zij zich bezig met jongeren en muziek, bijvoorbeeld als voorzitter van het Prinses Christina Concours.

Kees Kuijs, voorzitter deeljury speciaal onderwijs

Kees: “Met veel plezier ben ik sinds 2015  jurylid Excellente scholen. Een van de leermomenten tijdens de schoolbezoeken is steeds weer de ervaring dat in scholen in normale omstandigheden dankzij een duidelijk doel en eendrachtige samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, team, ouders en leerlingen, heel veel tot stand gebracht kan worden in de onderwijspraktijk.”

Kees Kuijs werkte ruim 40 jaar in de onderwijssector als leerkracht en directeur basisonderwijs, onderwijskundige bij een besturenorganisatie en zelfstandig gevestigd onderwijsadviseur. Sinds 2015 is hij gepensioneerd. In zijn loopbaan heeft hij bijgedragen en leiding gegeven aan landelijke innovatietrajecten (o.a. procesmanager WSNS – secretaris Procesmanagement Primair Onderwijs, Wegbereider leerlinggebonden financiering, secretaris project invoering Kwaliteitswetgeving (v)so, lid expertteam Passend Onderwijs en voorzitter sectie (v)so School aan Zet). Momenteel is hij als adviseur  betrokken bij SWV Passend Onderwijs PO en is hij lid van een landelijk onderzoeksteam integratie sbo/so.

Paul Hennissen, voorzitter deeljury primair onderwijs

Paul: “De kwaliteit van het onderwijs maakt het verschil voor leerlingen. Niet alleen nu, maar voor hun hele leven. Scholen die een specifieke kwaliteit leveren en laten zien zijn een voorbeeld voor andere scholen. We kunnen veel leren van deze scholen. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Paul Hennissen werkte als leerkracht in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Het laatste decennium werkt hij als lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo te Sittard. Hij focust daarbij op het leren op de werkplek in de school en de kwaliteit van de professionals. In zijn werk als lector ondersteunt hij scholen bij professionalisering en schoolontwikkeling.

Jan-Pieter van Bruchem, jurylid speciaal onderwijs

Jan-Pieter: “Tijdens de bezoeken werd bevestigd dat inspirerende leerkrachten die heel hard werken niet per definitie excellent onderwijs maken. Er is meer nodig, een visie en een directie die het team ruimte geeft om zich te ontwikkelen maar ook de leiding durft te nemen. Het is een spannend samengaan van factoren met als basis een onderzoekend actief team met doorzettingsvermogen en lef.”

Jan-Pieter van Bruchem is sinds 2014 gepensioneerd. Hij is nog steeds actief in het onderwijs; als toezichthouder in een schoolbestuur, in een actieve groep directeuren die is aangesloten bij de AVS en natuurlijk als lid van de jury excellente scholen. 
In de periode als directeur in verschillende soorten Speciaal Onderwijs heeft hij veel praktijkervaring op kunnen doen en heeft hij zich in landelijke overlegsituaties mogen inzetten voor het speciale onderwijs. De laatste jaren vooral voor leerlingen die een onderwijsbeperking hebben door gedrags- en psychiatrische problemen.

Bart Engbers, jurylid voortgezet onderwijs

Bart: “Zoals ieder kind uniek is, zijn alle scholen die ik zag, uniek. Geen school is hetzelfde terwijl alle scholen zich dezelfde vraag stellen: hoe kunnen we zo goed mogelijk onderwijs bieden aan onze leerlingen.” 

Bart Engbers is gepensioneerd en is op dit ogenblik actief binnen het Platform TL en het Jeugd Cultuur Fonds. Hij was de laatste tien jaar van zijn arbeidzame leven directeur van het Vader Rijn College in Utrecht Overvecht, een brede vmbo-school met vooral Marokkaanse en Turkse leerlingen. 
Daarvoor heeft hij geschiedenis gestudeerd, was hij geschiedenisleraar, curriculumontwikkelaar bij de middenschool De Witte Raaf en fusieonderhandelaar in het Utrechtse onderwijs in de jaren 90.

Mees Hakkenberg, jurylid voortgezet onderwijs

Mees: “Het inspirerende bij de bezoeken aan de scholen is het enthousiasme waarmee gewerkt wordt om goed onderwijs te geven. Zo had een school voor Praktijkonderwijs de onderwijskoers verlegd van opleiden voor een ROC naar opleiden voor werk. Het resultaat was dat deze leerling vanuit zijn stage perspectief had op een baan bij dat bedrijf.”

Mees Hakkenberg was tot 1 augustus 2015 rector/bestuurder van CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven. Tot 1 augustus 2016 was hij adviseur bij het Steunpunt Taal en Rekenen voor het VO en ondersteunde hij de scholen bij de invoering van het rekenonderwijs. Vanaf november 2016 is hij aan het werk als interim locatiedirecteur bij De Rede in Zeeuws-Vlaanderen. 

Dortie Mijs, jurylid primair onderwijs

Dortie: “Ik maak sinds een jaar deel uit van de jury. Zowel bij de dialoog als bij het schoolbezoek ben ik op zoek naar de synergie tussen directie, team, leerlingen en ouders om het excellentieprofiel op hun school vorm te geven. Die zorgt ervoor dat je een bepaalde ‘flow’ voelt in een school.”

Dortie Mijs is senior-adviseur taal/lezen en integrale schoolverbetering in het primair en voortgezet onderwijs bij Expertis Onderwijsadviseurs. Ze is als expert betrokken geweest bij School aan Zet en de Taalpilots. Dortie is gepromoveerd op een onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de invoering van een vernieuwing in een basisschool. 

Ben Sanders, jurylid primair onderwijs

Ben: "Ik ben jurylid omdat het me in staat stelt gepassioneerde onderwijscollega’s te ontmoeten. Het bezoek van ambitieuze scholen geeft verrijkende ervaringen die ik graag meeneem naar de omgeving waar ik werk. Jurylid zijn is een voorrecht omdat je scholen mag complimenteren voor hun excellente werk, maar ze ook mag stimuleren excellent te blijven."

Ben Sanders is algemeen directeur-bestuurder van de Stichting Nutsscholen Breda. Daarvoor werkte hij als leerkracht en directeur in het basisonderwijs en was hij 18 jaar docent en ontwikkelaar bij de schoolleiders- en masteropleidingen van Magistrum. Op dit moment vervult hij diverse bestuurlijke taken waaronder voorzitter van de regio passend onderwijs, voorzitter Stichting WTE regio Zuid en is hij lid dagelijks bestuur van de onderwijshuisvestingscoöperatie BreedSaam.

Humberto Schwab, jurylid voortgezet onderwijs

Humberto: “Leren is geen middel maar een waarde op zich, een van de meest humane. Ik ben jurylid omdat ik het positief benaderen van durf en out of the box denken, een mooie aanpak vind om scholen te helpen, los te komen van verslavende patronen en om de schijnwerpers te richten op hen die de persoonsontwikkeling weten vorm te geven in stabiele leeromgevingen waarin de mens leert te genieten van kenniscreatie.”  

Humberto Schwab brengt als filosoof en fysicus  (met zijn methode “socratic design”)  individuen, business, overheden en onderwijsinstituten tot diepgaande reflectie op hun doelen en waarden. Via socratische luisterprocessen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe redeneringen. Ruimte maken impliceert loskomen van verslavende denkpatronen en het aanzetten tot leren.

Mariet Thalens, jurylid primair onderwijs

Mariet: “Een bijzondere ervaring was het om van ouders van een sbo-school te horen hoe dankbaar ze zijn dat hun kind, soms na lang zoeken, op de goede plek zit, door een prima team wordt begeleid en zich goed ontwikkelt.” 

Mariet Thalens is coördinator van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit / Onderwijsmonitor en ondersteunt verschillende onderwijsprojecten in deze provincie. Daarnaast is ze lid van een aantal raden van toezicht op het gebied van onderwijs en cultuur. 
Mariet was kleuterleidster, taalspecialist bij de Stichting Onderwijsvoorrang, schoolbegeleider en 8 jaar lang wethouder onderwijs en jeugd en daarmee verantwoordelijk voor zowel het lokaal onderwijsbeleid als het openbaar basisonderwijs in de gemeente Emmen. 

Yvonne Uiterwijk Winkel, jurylid primair onderwijs

Yvonne: “Als leerkracht in het basisonderwijs weet ik hoe belangrijk het is om alles uit je leerlingen te halen, aan te sluiten bij de behoeftes van iedere leerling en dan ook nog aandacht te hebben voor de talenten van ieder kind. Dat is een pittige taak. Als je daar als school nog een schepje bovenop weet te doen, door te excelleren op een bepaald profiel, dan verdient de school een extra compliment, een predicaat. Excellente scholen zijn scholen met een goede visie op onderwijs en ik zie het als cadeau om hier een kijkje in de keuken te kunnen nemen. De passie waarmee deze scholen van iedere dag een feestje maken, met goed onderwijs als doel en als kers op de taart een excellentieprofiel.”

Yvonne Uiterwijk Winkel is leerkracht op basisschool De Regenboog in Noordscheschut, is gespecialiseerd in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en ICT. Daarnaast zet zij zich in voor startende leerkrachten binnen de vakbond.

Lia Vermeulen, jurylid primair onderwijs

Lia  “Een excellente school voorziet in het tot in detail afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerlingen die de school bezoeken. Deze afstemming is een voorwaarde om kwaliteit te kunnen bieden en elk kind de kansen te geven die het verdient. Het vraagt tijd en gedrevenheid van de school om een excellentieprofiel te ontwikkelen dat duurzaam blijkt te zijn. Deze investering mag zichtbaar worden gemaakt en gewaardeerd. Als lid van de jury Excellente Scholen kunnen we deze waardering zichtbaar maken in het predicaat Excellente School."

Lia Vermeulen werkt al 45 jaar in het onderwijs. Zij is vele jaren directeur geweest van diverse basisscholen, waaronder een excellente school en clusters van scholen. Zij is daarnaast werkzaam geweest als onderwijsadviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Sinds 2021 is zij met pensioen als schoolleider, maar is nog wel werkzaam als docent op de Pabo. Gedurende haar loopbaan is zij betrokken geweest in diverse landelijke netwerken, waaronder de schoolleiderskamer van de PO-Raad en de klankbordgroep van de inspectie.

Quincy Elvira, jurylid voortgezet onderwijs

Quincy: “Dat scholen er bewust voor kiezen om uit te willen blinken op een bepaald gebied en de kracht van hun lerarencorps inzetten om het leren van hun leerlingen te bevorderen, dat vind ik belangrijk. Wat mij aanspreekt in het traject Excellente Scholen is dat excellentie méér is dan cijfers alleen. Excellentie is het resultaat van continue verbetering binnen een school en gericht op het optimaliseren van het leren van de leerling. Daar wil ik op letten vanuit mijn rol als jurylid en vanuit dat perspectief probeer ik de juiste vragen te stellen om te onderzoeken of het daadwerkelijk goud is wat er blinkt.”

Quincy Elvira is lerarenopleider en vakdidacticus Economie en Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Bovendien is hij actief als toezichthouder bij zowel een schoolbestuur in het voortgezet als in het primair onderwijs. In 2016 promoveerde hij op het onderwerp expertise-ontwikkeling bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Matthijs van de Woestijne, jurylid voortgezet onderwijs

Matthijs: “‘Niet voor de school, maar voor het leven leren wij.’ Een uitspraak toegeschreven aan de Romeinse schrijver en filosoof Seneca. Voor mij zijn deze oude woorden uitgegroeid tot een persoonlijk motto, waaraan ik mijn werkzaamheden wil spiegelen. Onderwijs is geen doel op zich, maar hét middel om kinderen voor te bereiden op hun verdere leven. Er is niets mooier dan bevlogen onderwijsmensen aan het werk te zien, zodat de leerlingen de vruchten van dat werk mogen plukken.”

Matthijs van de Woestijne is teamleider op het Pius X College in Rijssen. Daarnaast is hij betrokken bij diverse onderwijskundige werkgroepen, waarbij de focus ligt op innovatie in het onderwijs. Daarvoor werkte hij als docent geschiedenis, coördinator en projectleider in het voortgezet onderwijs.

Rikus Renting, jurylid speciaal onderwijs

Rikus : “Jurylid zijn stelt mij in staat om ook na mijn pensionering te kunnen blijven werken aan de kwaliteit van het (speciaal) onderwijs. Sinds 1 juni ben ik jurylid speciaal onderwijs. Dat mes snijdt aan twee kanten. Als lid van een raad van toezicht speciaal onderwijs blijf ik zo op de hoogte van recente onderwijsontwikkelingen en zo kan ik mijn jarenlange kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende functies in het onderwijs, blijven delen met de mensen die op de scholen werken."

Rikus Renting leidde 15 jaar scholen in primair onderwijs, en was net zo lang actief als opleidingsmanager en curriculumontwikkelaar van diverse schoolleiderstrajecten. De laatste 8 jaar voor zijn pensionering was hij als algemeen directeur onderwijs en kwaliteit verantwoordelijk voor ruim dertig scholen in zowel het regulier als het speciaal onderwijs in Utrecht.

Cindy te Ronde, jurylid primair onderwijs

Cindy: “Werken in het onderwijs doe je met hart en ziel, om zo elk kind een optimale kans tot ontwikkeling en groei te geven. Ik vind het heel bijzonder dat ik als kersvers jurylid scholen mag bezoeken die zich hierin onderscheiden. Die ondanks werkdruk, vervangingsstress en steeds hoger wordende eisen, de passie voor dit mooie vak in hun hele organisatie laten zien. Excellente scholen kunnen het verschil maken voor een kind en ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan mag leveren.”

Cindy te Ronde werkt al 12 jaar als directeur en kwaliteitscoördinator van verschillende basisscholen binnen een schoolbestuur in Zeeland. Voor die tijd heeft ze als leerkracht, intern begeleider, coördinator, onderwijsconsultant en schoolbegeleider in binnen- en buitenland gewerkt. Naast deze werkzaamheden is ze vorig jaar gestart met Magenta, een atelier voor zingeving, onderwijs en creativiteit waar ze coaching en workshops verzorgt.

Jan Kraayenbrink, jurylid speciaal onderwijs

Jan: “Ik ben altijd weer onder de indruk van de passie van mensen om zich in te zetten voor kinderen ‘bij wie het niet vanzelf’ gaat. De liefde voor het kind geeft de energie om ervoor te gaan. Hoe mooi is het dan om met z’n allen de broodnodige expertise steeds verder te ontwikkelen om de kwetsbare doelgroep in regulier én speciaal onderwijs nog verder te brengen".

Jan is in 1997 begonnen als onderwijzer en raakte al vroeg verslingerd aan het speciaal onderwijs. In de loop der jaren heeft hij veel initiatieven getoond zoals het ontwikkelen van software en lees- en schrijfmethodes voor het speciaal onderwijs. Van 2004 tot 2018 was hij directeur van de mytylschool in het Rotterdamse. In die hoedanigheid heeft hij veel gedaan met de kracht van ICT voor het onderwijs. Hij pleit er dan ook voor om scholen meer met elkaar te laten samenwerken in leerteams via makkelijk toegankelijke en veilige digitale platforms. Tegenwoordig is hij naast jurylid Excellente Scholen ook contentmaker (tekst, grafisch, video en animaties voor social media) voor scholen, bedrijven en overheden met zijn eigen bedrijf.

Gea Boersema, jurylid primair onderwijs

“Education is not filling a bucket but lighting a fire.” Deze quote van William Yeats is mij op het hart geschreven. Ik vind het als jurylid een groot voorrecht om op excellente scholen rond te kunnen kijken en deze vuurtjes te mogen ontdekken, maar vervolgens ook door te geven; zowel binnen onze eigen Vereniging maar ook als prachtige voorbeelden voor basisscholen in Nederland.

Gea Boersema is in1996 begonnen als leerkracht in het primair onderwijs. Na vele jaren les te hebben gegeven in de bovenbouw is ze nu directeur van een Daltonschool in Noord-Nederland. Daarnaast werkt ze als directeur onderwijsondersteuning voor de Vereniging NoorderBasis; een koepel van 33 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. In deze laatste functie houdt Gea zich vooral bezig met onderwijskwaliteit, scholing en ondersteuning aan de scholen.

Eveline Miltenburg-Driest, jurylid primair onderwijs

Eveline: “Dat scholen zich inzetten om het beste onderwijs voor leerlingen te realiseren, mag gezien worden. Wanneer scholen er ook nog in slagen om zich te onderscheiden door iets extra's te bieden en zichzelf continu te verbeteren, moet dat gewaardeerd worden. Ik draag er graag aan bij om erkenning te geven aan die scholen. Het mooiste van het traject Excellente Scholen vind ik wanneer een school het predicaat ontvangt: hoe ontzettend trots de leerlingen dan zijn dat zij op die school zitten en hoe trots de leraren zijn dat ze er werken. Dat gevoel gun je iedereen.”

Eveline Miltenburg-Driest is Bestuurlijk Kwaliteitscontroller bij de RVKO in Rotterdam. Eerder was zij daar bovenschools manager. In de jaren daarvoor heeft zij als onderwijsadviseur veel scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs begeleid met verbetertrajecten, hoofdzakelijk op het gebied van onderwijskwaliteit en leerlingbegeleiding.

Joke van Putten, jurylid primair onderwijs

Joke: “Succesvolle initiatieven waarderen met het predicaat excellent lijkt mij uitermate boeiend. Ik hoop dat deze succesvolle initiatieven volop worden gedeeld, zodat andere scholen hiervan kunnen en mogen profiteren. Uitwisselen vanuit de gedachte dat elke leerling recht heeft op goed, boeiend en uitdagend onderwijs.”

Joke heeft een aantal jaren binnen het primair onderwijs voor de klas gestaan en is na haar doctoraalstudie benoemd als docent onderwijskunde/pedagogiek aan een PABO en gedragswetenschappen aan de Sociale Academie en de Academie voor Logopedie. Daarnaast heeft zij voor de afdeling HBO V, waaronder Logopedie viel, het decaanschap op zich genomen.

Een benoeming als inspecteur van het onderwijs is hierop gevolgd. Zij heeft als teamleider/inspecteur in verschillende inspectiekantoren gewerkt en het onderwijs in Nederland goed leren kennen. Vanaf 2016, na een organisatieverandering bij de inspectie, is zij tot 1 september 2018 afdelingshoofd geweest voor de sector primair onderwijs en een korte vervangingsperiode voor de sector hoger onderwijs. Na 1 september vervult zij op contractbasis nog verschillende toezichtactiviteiten en is zij betrokken bij een project vanuit de Universiteit van Amsterdam over burgerschap.

Mirjam Heemskerk-Van der Sprong, jurylid speciaal onderwijs

Mirjam: “Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen; dat is de mooie taak die wij binnen het onderwijs mogen uitvoeren. Als jurylid mag ik scholen bezoeken waar op een bijzondere wijze kwaliteit tot uitvoering en uiting komt in de dagelijkse praktijk. Het delen van deze excellentie met het gehele onderwijsveld om anderen te inspireren, zie ik als een belangrijke taak als jurylid. Onderwijs maken we samen, in continue dialoog met elkaar.”

Mirjam werkt als docent aan de Pabo van de Haagse Hogeschool en als onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in transformatie. Naast deze functies promoveert zij aan de Universiteit Leiden op de thema’s adaptief onderwijs, differentiatie en de rol van de leerling in dit proces. Hiervoor werkte Mirjam als onderwijsadviseur voor een samenwerkingsverband primair onderwijs, orthopedagoog, leerkracht en docent binnen het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en volwassenenonderwijs.

Gedragscode jury Excellente Scholen: richtlijnen onafhankelijkheid

Onderstaand worden de richtlijnen beschreven die de jury Excellente Scholen hanteert om de onafhankelijkheid van het juryoordeel te waarborgen.

Juryleden voeren geen beoordelingsactiviteiten uit bij scholen waarmee zij dusdanig verbonden zijn dat de onafhankelijkheid van het juryoordeel ter discussie kan worden gesteld. Een individueel jurylid is verplicht aan de jury kenbaar te maken wanneer hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn/haar beoordeling van een school een onafhankelijk oordeel in de weg staat. Wanneer een dergelijke school besproken wordt in de jury onthoudt het desbetreffende jurylid zich van deelname aan het gesprek en bemoeienis met het eindoordeel.

Een school kan niet deelnemen aan het traject Excellente Scholen wanneer een jurylid door een van de volgende functies verbonden is aan de school:

  • (College van) bestuur of functie op het bestuurskantoor
  • Functie op de school

De jury behoudt zich het recht voor gezamenlijk een besluit te nemen over functies anders dan die hierboven beschreven worden maar die wel op gespannen voet staan met de onafhankelijkheid.

Gepubliceerd op 8 december 2017.