Zelfevaluatie

De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. Aangemelde scholen die de waardering Goed van de inspectie nog niet toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Dit betekent dat er niet alleen een aanmeldingsformulier (voor de beschrijving van het excellentieprofiel) aangeleverd wordt door de school, maar ook een zelfevaluatie van de kwaliteit van het onderwijs van de school door het bestuur. De inspectie gebruikt de zelfevaluatie om het onderzoek naar Goed vorm te geven. Scholen die Goed worden bevonden naar aanleiding van het onderzoek door de inspectie worden toegelaten tot het traject.

Doel zelfevaluatie

Een bestuur toont met de zelfevaluatie aan dat de kwaliteit van het onderwijs op een school de waardering Goed toekomt. De inspectie sluit in haar werkwijze aan op dat beeld en verifieert of het geschetste beeld van de goede kwaliteit klopt.

Kwaliteitseisen zelfevaluatie

De inspectie stelt geen vormvoorschriften aan de zelfevaluatie. Wel dient de zelfevaluatie aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.

1. De zelfevaluatie is dekkend voor (delen van) het Onderzoekskader 2017

De zelfevaluatie bevat ten minste een beschrijving van de gerealiseerde kwaliteit door de school op:

 • de standaarden die Goed moeten zijn om tot de waardering Goed op schoolniveau te komen, namelijk de standaard Kwaliteitscultuur en ten minste twee standaarden uit het gebied Onderwijsproces en/of Schoolklimaat;
 • de kernstandaarden die dan nog ontbreken. De kernstandaarden zijn Zicht op Ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Leerresultaten.

Zie voor informatie over deze standaarden het Onderzoekskader 2017, specifiek het hoofdstuk ‘Normering en oordeelsvorming’ (paragraaf 1 t/m 5).  

2. De zelfevaluatie is beoordelend van karakter

De zelfevaluatie bevat conclusies over de gerealiseerde kwaliteit op de beschreven standaarden. Wat vindt het bestuur van de gerealiseerde kwaliteit door de school op de beschreven standaarden (voldoende of goed)?  

 • Voldoende: de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen bij de standaard.
 • Goed: de school voldoet niet alleen aan alle deugdelijkheidseisen bij de standaard, maar stelt daarnaast eigen ambities & doelen op de standaard en realiseert deze ook. In de zelfevaluatie wordt duidelijk welke eigen ambities en doelen gesteld en geëvalueerd zijn. 

3. De zelfevaluatie is op (objectieve) bronnen gebaseerd

De conclusies over de gerealiseerde kwaliteit zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van verschillende (objectieve) bronnen (én van verschillende geledingen). Op basis waarvan trekt het bestuur de conclusies?

 • Voorbeelden bronnen: lesobservaties, tevredenheidsenquêtes onder personeel, ouders & leerlingen, (externe) audit of visitatie, toetsen etcetera.    

4. De zelfevaluatie is van recente datum

De gegevens zijn recent verzameld/niet verouderd (richtlijn: niet ouder dan twee jaar).

5. De zelfevaluatie bevat een algemeen statement waarmee het bestuur verklaart dat de school aan alle wettelijke eisen voldoet.

Zie voor meer informatie over het opstellen van een zelfevaluatie de brochure die opgesteld is door de po-raad en de inspectie. De brochure is ook bruikbaar voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

Belangrijk! Indien de zelfevaluatie van onvoldoende kwaliteit is, kan het onderzoek naar Goed door de inspectie worden afgewezen. Dit betekent dat de school ook niet toegelaten wordt tot het traject Excellente Scholen.

Uiterste datum aanleveren & instructies ISD

Uiterste datum
De zelfevaluatie dient uiterlijk donderdag 1 februari 2018 geüpload te zijn in het Internet Schooldossier van het bestuur. Dit geldt tevens voor de documenten (objectieve bronnen) waarnaar verwezen wordt in de zelfevaluatie. Tegelijkertijd verzendt de school het aanmeldingsformulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel in het ISD.  

Instructies ISD
Vermeld duidelijk in de titel van de zelfevaluatie de naam van de school (inclusief BRIN-nummer en indien van toepassing de schoolsoort) waarop de zelfevaluatie betrekking heeft. Dit verzoek geldt ook voor de titel van de documenten waarnaar verwezen wordt in de zelfevaluatie.  

 1. Log in op bestuursniveau
 2. Ga naar: ‘Aanleveren’ > ‘Documenten’ > ‘Bestanden aanleveren’
 3. Vink het vakje aan voor het nummer en de naam van het bestuur (staat bovenaan), dus niet het vakje voor de naam van de school
 4. Kies voor uploaden ‘Onderbouwing Excellente Scholen'
 5. Kies een bestand
 6. Indien gewenst vraagt u om een ontvangstbevestiging

Neem bij technische problemen met het ISD contact op met het Loket Onderwijsinspectie via 088 669 60 60.