Excellente Scholen 2017

Scholen konden zich tot vrijdag 24 februari 2017 12.00 uur aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2017. Hieronder wordt de procedure Excellente Scholen 2017 beschreven. 

Welke scholen kunnen meedoen?

 • scholen voor primair onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs);
 • scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
 • schoolsoorten voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Stap 1 Aanmeldingsperiode (januari & februari)

Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017 heeft de volgende twee beschrijvingen nodig:  

 • Beschrijving excellentieprofiel
 • Zelfevaluatie 

Beschrijving excellentieprofiel

De school levert de beschrijving van het excellentieprofiel aan. Alle scholen ontvingen het formulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel  in het Internet Schooldossier (ISD) (met uitzondering van buitenlandscholen, (zeer) zwakke scholen en scholen met het predicaat Excellente School 2015 - 2017)*. Lees meer over excellentieprofielen op deze website. Indien een school niet wil deelnemen aan het traject hoeft een school het formulier in het ISD niet in te vullen. Deelname is vrijwillig.  

Zelfevaluatie

Het bestuur van de school levert een zelfevaluatie aan van de aangemelde school. Deze zelfevaluatie heeft in ieder geval betrekking op:

 • de belangrijkste elementen uit het Onderzoekskader 2017 (kernstandaarden); 
 • de standaarden van een goede school, zoals beschreven in het Onderzoekskader 2017 (zie stap 2 onderzoek door inspectie);  
 • is van recente datum en op objectieve bronnen gebaseerd.

Op basis van de zelfevaluatie aangeleverd door het bestuur onderzoekt de inspectie of de school de waardering Goed toekomt, zoals beschreven in het Onderzoekskader 2017. De zelfevaluatie wordt geüpload in het ISD op bestuursniveau. Hiermee verleent het bestuur tevens toestemming voor deelname van de school aan het traject. Raadpleeg de websites van de po-raad, de vo-raad en LECSO voor informatie over een zelfevaluatie. 

 

Stap 2 Onderzoek door inspectie (maart – half juni)

Het is een voorwaarde voor excellentie dat een school algemeen goed onderwijs biedt. Voordat een school toegelaten wordt tot het traject Excellente Scholen wordt daarom de onderwijskwaliteit onderzocht door de inspectie aan de hand van het Onderzoekskader 2017. Elke aangemelde school krijgt een onderzoek naar Goed door de inspectie wanneer er een objectieve zelfevaluatie beschikbaar is en wanneer de school aan de volgende criteria voldoet:   

 • voldoende resultaten;
 • drie jaar op rij geen aangepast arrangement;
 • afwezigheid van (ernstige) signalen met betrekking tot veiligheid, waaronder meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteur;
 • afwezigheid van (ernstige) financiële risico’s op bestuursniveau. 

Een school wordt door de inspectie Goed bevonden wanneer alle standaarden ten minste voldoende zijn, de standaard Kwaliteitscultuur goed is en ten minste twee standaarden uit het gebied Onderwijsproces en/of Schoolklimaat goed zijn. Scholen die Goed worden bevonden naar aanleiding van onderzoek worden toegelaten tot het traject Excellente Scholen 2017. 

Stap 3 Dialogen (half juni – begin juli)

De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen de jury Excellente scholen en de deelnemende scholen. Daarnaast verstrekt de jury naar aanleiding van de dialoog aandachtspunten voor het jurybezoek. Tijdens de dialoog stelt de jury vragen over het excellentieprofiel van de school en kan de school het excellentieprofiel verder toelichten. Een school kan op grond van de dialoog niet uitgesloten worden voor het traject Excellente Scholen. De dialogen vinden plaats op diverse locaties in het land.  

Stap 4 Jurybezoek (september & oktober)

Een delegatie van twee juryleden bezoekt de school. Tijdens dat bezoek focust de jury zich op het door de school aangedragen excellentieprofiel, aanpak, resultaten van het profiel, evaluatie en borging, ontwikkeling, erkenning en duurzaamheid. Daarnaast concentreert de jury zich op de aandachtspunten die verstrekt zijn tijdens de dialoog.  

Stap 5 Rapportage en beoordeling (september – november)

Na ieder jurybezoek stelt de jury een rapportage op. Dit rapport wordt gebaseerd op de beschrijving van het excellentieprofiel van de school en de bevindingen van de jury tijdens de dialoog en het jurybezoek. Op basis van het juryrapport geven de juryleden advies aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School. 

Stap 6 Uitreiking predicaat (januari 2018)

De uitreiking van het predicaat Excellente School 2017 vindt naar verwachting eind januari 2018 plaats. Het predicaat wordt voor drie jaar toegekend. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het excellentieprofiel, ervaringen van voorgaande jaren of de onafhankelijke jury lees dan verder op deze website of stuur een mail naar excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.

 

* Voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs geldt dat er vanwege de werking van het ISD voor alle scholen (m.u.v. buitenlandscholen) een aanmeldingsformulier klaar staat in het ISD.  
 

 

Tekst plaatje: Excellentie is waar doel en effect samenkomen