De Ontmoeting 15 februari 2017

Voor en door scholen die zich willen blijven ontwikkelen 

De Ontmoeting in Eindhoven is op woensdagmiddag 15 februari bij Igluu in hartje Eindhoven. Alle Excellente scholen en scholen en besturen uit Brabant, Limburg en Gelderland worden persoonlijk voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Maatwerk en talentontwikkeling

Het overkoepelende thema is  maatwerk & talentontwikkeling. Wat kunnen scholen van elkaar leren als het om maatwerk en talentontwikkeling gaat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen worden uitgedaagd en zich ten volle kunnen ontplooien?
Tijdens de plenaire sessie gaan scholen, besturen, OCW, inspectie en juryleden Excellente Scholen met elkaar in gesprek over het thema. Hierbij zijn de Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, Monique Vogelzang, en de plaatsvervangend directeur vo van OCW, Roel Endert, ook aanwezig. Na de plenaire sessie zijn er deelsessies gepland om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.


Programma
12.45 – 13.30 inloop met lunch
13.30 – 14.15 plenaire opening
14.15 – 14.25 zaalwissel
14.25 – 15.40 deelsessies
15.40 – 15.50  zaalwissel
15.50 – 16.30 plenaire terugkoppeling en afsluiting
16.30 – 17.30 borrel

De thema's van de deelsessies

 • Thema 1: Talentontwikkeling: overgang po / vo – sectoroverstijgend
  Veel leerlingen stromen na de basisschool door naar een vo-school die ze zelf kiezen en die aansluit bij hun talenten. Toch verloopt de overgang niet altijd gesmeerd. Wat gaat er goed? En waar kan het beter? Welke stappen zetten basisscholen én vo-scholen om leerlingen optimaal voor te bereiden en te begeleiden tijdens deze grote stap in hun onderwijsloopbaan? Wat werkt het best voor leerlingen? Is een brede brugklas beter? Hebben alle leerlingen daar baat bij? Zijn school en ouders het altijd eens over de stappen die worden gezet? Waar zitten de echte knelpunten? En wat is er nodig om die knelpunten op te lossen? Met andere woorden: Wat kunnen we doen om de overgang van po naar vo succesvol te laten verlopen? Zodat alle leerlingen goed voorbereid terechtkomen op een plek waar hun talenten verder tot bloei kunnen komen.
   
 • Thema 2: Maatwerk en passend onderwijs: Preventie lees- en spellingsproblemen - sectoroverstijgend  
  Het lijkt wel of steeds meer leerlingen belemmeringen ondervinden bij het aanleren van de basisvaardigheden taal en rekenen. Dat heeft gevolgen voor hun hele verdere schoolloopbaan. Ouders én leerlingen lijken dit ook heel gewoon te vinden. Veel leerlingen hebben een dyslexieverklaring, terwijl ze die eigenlijk niet nodig hebben. Een goede preventieve aanpak van lees- en spellingsproblemen is belangrijk om problemen in latere schooljaren te voorkomen. In deze sessie willen we graag ervaringen uitwisselen over de verschillende manieren om taal- en leesproblemen te voorkomen of beheersbaar te houden. Hoe gaan scholen hiermee om? Hoe effectief zijn deze manieren en hoe kunnen scholen elkaar helpen om deze problemen te beperken?
   
 • Thema 3: Talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren – sectoroverstijgend
  Veel scholen willen in hun onderwijs meer aandacht besteden aan de verschillen tussen leerlingen. Ze volgen minder de structuur van de methode en bieden leerlingen een persoonlijker leerroute aan. Scholen die deze ambitie hebben, komen diverse vraagstukken tegen. Welke rol speelt ICT hierin? Wat vraagt dit van docenten? Gaan we  naar een rooster op maat? Hoe sturen en begeleiden we dit proces?
   
 • Thema 4: Brede talentontwikkeling en het curriculum – sectoroverstijgend
  In het onderwijs is de laatste jaren toenemende aandacht voor brede talentontwikkeling. Naast aandacht voor basisvaardigheden, willen scholen leerlingen uitdagen om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Veel scholen kiezen bewust voor een breed opgezet curriculum waarin leerlingen zich kunnen verdiepen in bijvoorbeeld programmeren, maatschappijvakken, extra talen en programma’s rondom kunst, cultuur, wetenschap en techniek, robotica, bewegen en sport of filosofie. Hoe hebben deze scholen dit aangepakt? Ervaren scholen voldoende ruimte in het curriculum dat de overheid voorschrijft? Gaat een breed curriculum ten koste van de basisvaardigheden of kunnen ze elkaar versterken? 
   
 • Thema 5: Maatwerk bij examinering: wat kan er al en is dat genoeg? – specifiek vo
  De afgelopen jaren hebben scholen meer ruimte gekregen voor maatwerk bij examinering. Regelmatig klinkt de roep om de wettelijke ruimte verder op te rekken. Tegelijkertijd blijkt ook dat scholen beperkt gebruik maken van de bestaande mogelijkheden. Waarom maken scholen slechts beperkt gebruik van de ruimte die er is? Hoe zouden OCW en de inspectie kunnen bevorderen dat scholen de ruimte die er is meer gaan benutten? Is meer ruimte wenselijk?

Aanmelden

Alle Excellente scholen en schoolbesturen in de regio Brabant, Limburg en Gelderland ontvangen een uitnodiging voor De Ontmoeting. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel deelnemen aan de Ontmoeting op 15 februari 2017, neem dan contact op met excellentescholen@onderwijsinspectie.nl