De waardering Goed en het predicaat Excellente School worden afgeschaft

Het besluit is genomen: de waardering Goed in het funderend onderwijs wordt afgeschaft per 1 augustus 2023. Daarnaast is bekend gemaakt dat ook het predicaat voor een Excellente School tot een einde komt. Het huidige traject Excellente Scholen 2023 – 2026 is de hekkensluiter. Aanleiding van deze besluiten was een motie in de Tweede Kamer.

Einde van waardering Goed en Excellente Scholen

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft naar aanleiding van de aangenomen motie Van Meenen besloten het predicaat voor een Excellente School en de waardering Goed op schoolniveau af te schaffen. Dat houdt in:

 • Per 1 augustus aanstaande zullen aangepaste onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) in werking treden waaruit de waardering Goed op schoolniveau geschrapt is.
 • Het instellingsbesluit jury Excellente Scholen wordt per die datum ingetrokken.
 • Het predicaat Excellente School en de waardering Goed op schoolniveau worden vanaf die datum niet meer verstrekt.
 • De motie ziet specifiek op de afschaffing van de waardering op schoolniveau. Deze beoordeling is namelijk op aanvraag. Voor Goed binnen de standaarden en bij besturen wordt de werkwijze niet veranderd.
 • De motie spreekt alleen over de noodzaak om deze waardering af te schaffen op scholen en niet op opleidingen en instellingsniveau. Om deze reden heeft de minister van OCW besloten dat de waardering Goed op zowel opleidingsniveau als op instellingsniveau voor het mbo opgenomen blijft in het onderzoekskader.
 • Op korte termijn start er een onderzoek van de inspectie over mogelijkheden voor een nieuw stimulerend instrumentarium, waar de Kamer in het najaar van 2023 over wordt geïnformeerd.

Bovengenoemde zaken komen uit de Kamerbrief van 20 april waarin de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs de Tweede Kamer informeert over de uitvoering van de motie van het lid Van Meenen (D66) over het afschaffen van de waardering Goed en predicaat voor een Excellente School in het inspectiekader. Deze motie is op 7 februari 2023 door de Tweede Kamer aangenomen.

Wat gebeurt er met lopende aanvragen?

De inspectie realiseert zich dat dit besluit grote gevolgen heeft voor de afhandeling van aanvragen voor de waardering Goed en die voor het predicaat Excellente School. Om recht te doen aan de inspanningen van scholen en de jury hebben we daarom besloten dat:

 • aanvragen voor de waardering Goed die voor 1 mei aanstaande zijn ingediend zullen, mits die nog in de onderzoeksplanning van de inspectie zijn in te passen, nog worden afgehandeld door de inspectie in het lopende schooljaar;
 • de laatste uitreiking van het predicaat Excellente School in juni 2023 zal plaatsvinden. De in juni 2023 uitgereikte predicaten zullen tot en met einde schooljaar 2025/2026 geldig blijven. Door in het schooljaar van 2023-2024 geen nieuwe aanvragen te behandelen of toe te kennen, zal het aantal gevoerde certificaten in de loop van 3 jaar afnemen tot 0.

Huidige Excellente scholen

Normaal gesproken is de waardering Goed voorwaardelijk voor het predicaat Excellente School. De waardering Goed kan echter vanaf 1 augustus aanstaande niet meer worden verstrekt. We verbinden daarom de komende periode, waarin de predicaten Excellente School nog geldig zijn, geen consequenties aan het verlopen van de waardering Goed.

Afgezien daarvan blijft gelden dat het predicaat niet houdbaar is wanneer:

 • de onderwijskwaliteit onder de basiskwaliteit zakt (onvoldoende dan wel zeer zwak), en hiermee het fundament voor het predicaat Excellente School weg is.
 • een school met het predicaat fuseert met een andere school, waardoor er een nieuwe school ontstaat.
 • het excellentieprofiel geen stand houdt. 

Contact

Heeft u vragen over uw gedane aanvraag voor de waardering Goed? Neem schriftelijk contact op met Klantcontact van de inspectie via het contactformulier. Indien u vragen heeft over uw inschrijving voor het predicaat Excellente School, neem dan contact op met Ingrid Bartels via i.bartels@owinsp.nl.