Procedure 2021-2023

Als u mee wilt doen aan het traject Excellente Scholen 2021-2023, doorloopt u 6 fasen.

 • Fase 1 Invullen aanmeldingsformulier (1 april tot 10 oktober)
 • Fase 2 Controle door inspectie (oktober)
 • Fase 3 Voorbereidingsgesprek met de jury (november)
 • Fase 4 Jurybezoek (december, januari & februari)
 • Fase 5 Rapportage en beoordeling
 • Fase 6 Uitreiking predicaat Excellente School (31 mei 2021)

Fase 1: Invullen aanmeldingsformulier (1 april tot 10 oktober)

Als een school wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen levert ze een beschrijving aan van het excellentieprofiel door 6 vragen te beantwoorden in het aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2021-2023 (Word-document). Het formulier is beschikbaar van 1 april tot 10 oktober 2020.

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de eventuele bijlagen dienen te worden geüpload via het Internet Schooldossier (ISD). U kiest hierbij als type document “Onderbouwing Excellente Scholen”.

Met het volledig invullen en versturen van de aanvraag “Aanmelding traject Excellente Scholen 2021-2023” in het ISD maakt u uw aanmelding definitief.

De jury hanteert in haar beoordeling het niveau van object van toezicht. Dit heeft de volgende consequenties voor het aanmelden van de school/schoolsoort:

Primair onderwijs

Aanmelden kan alleen op cluster-niveau. Mocht een cluster uit meerdere vestigingen bestaan, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen het betreffende cluster. Indien een cluster uit één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding alleen voor deze vestiging. 

Speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

Aanmelden kan alleen op het niveau van onderwijskundige eenheid (OKE). Mocht een OKE uit meerdere vestigingen bestaan, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen de betreffende OKE.

Voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs

Aanmelden kan alleen op het niveau van schoolsoort. Dit betekent dat een school met meer dan één schoolsoort het predicaat apart aan dient te vragen voor vwo-, havo-, vmbo- en pro-afdelingen. Daarnaast kan het predicaat enkel aangevraagd worden voor een volledige leerlijn. Een aanvraag voor alleen onderbouw of bovenbouw is dus niet mogelijk. Nota bene: een EOA-afdeling (Eerste Opvang Anderstaligen) is geen object van toezicht (geen zelfstandige schoolsoort) en valt onder een schoolsoort die wel een object van toezicht is.

Fase 2: Controle door inspectie (oktober)

Na de sluiting van de aanmeldingsperiode controleert de inspectie of uw school over de waardering Goed beschikt en of er geen recente contra-indicaties zijn.

Voorbeelden contra-indicaties

 • (Ernstige) signalen, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid, waaronder meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteur
 • (Ernstige) financiële risico’s op bestuursniveau.

Mocht de inspectie contra-indicaties signaleren, dan neemt zij contact op met het bestuur van de school.

Fase 3: Voorbereidingsgesprek met de jury (november)

Na de controle door de inspectie volgt het dossieronderzoek door de jury. De jury analyseert hierbij het aanmeldingsformulier en de eventuele bijlagen. Mocht de jury meer helderheid of verantwoording willen, dan formuleert ze aanvullende vragen. Als zij dat nodig vindt, stuurt de jury vragen voorafgaand aan het voorbereidingsgesprek op aan de school.

In november volgt het voorbereidingsgesprek. De jury gaat in gesprek met de school over haar excellentieprofiel. De school verheldert onduidelijkheden, gaat in op vragen op het gebied van verantwoording, legt accenten en geeft aan wat er bij het bezoek aan de school te verwachten valt.

Indien nodig biedt de jury de mogelijkheid de aanmelding aan te vullen en/of aan te passen. De school moet de aangepaste aanmelding of aanvullende informatie uiterlijk één week na het gesprek met de jury opsturen.

Als de jury twijfelt over deelname van de school aan het traject Excellente Scholen, zal ze dit aangeven. Maar de school beslist zelf of ze doorgaat met het traject Excellente Scholen.

Fase 4: Jurybezoek (december 2020, januari & februari 2021)

In de maanden december 2020, januari en februari 2021 bezoeken twee leden van de onafhankelijke jury uw school. Zij waarderen het excellentieprofiel mede aan de hand van de herkenbaarheid van het verhaal van de school in de onderwijspraktijk. Bovendien kijken ze naar de eenheid in de kwaliteit en de gedragenheid van het profiel op alle niveaus van de school, van bestuur tot leerling.

Waarderend onderzoeken

De jury Excellente Scholen heeft een onafhankelijke positie, onder eindverantwoordelijkheid van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs.

Waar de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, onderzoekt de jury vanuit het waarderend kader het excellentieprofiel van de school en het succes daarvan. De jury kan uitgaan van deze werkwijze omdat de inspectie zich reeds heeft overtuigd van de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten en de eigen aspecten van kwaliteit) en de waardering Goed heeft gegeven. Deze waardering is een voorwaardelijke stap in het traject van excellentie.

Waarderend onderzoek houdt in dat de jury op zoek gaat naar mooie voorbeelden en succeservaringen. De vraag is dan wat gewerkt heeft om die voorbeelden en successen te bereiken en hoe de school dat zou kunnen versterken en ontwikkelen.

Verband tussen doelen, aanpak en resultaten

Bij het onderzoeken van het excellentieprofiel is het van groot belang dat de school het profiel helder omschrijft, argumenten geeft voor het kiezen van dit profiel en daarbij aangeeft van welke vooronderstellingen ze uitgaat. De school laat in dit traject het verband zien tussen ambitie en doelen, de aanpak en de bereikte meetbare & merkbare resultaten van het excellentieprofiel. Een helder geformuleerd aanmeldingsformulier en een open voorbereidingsgesprek zijn belangrijke pijlers in het excellentietraject en dragen bij aan een goed verloop van het bezoek van de jury aan de school, waarbij de jury op een inzichtelijke wijze het succes van het profiel kan ervaren.

Fase 5: Rapportage en beoordeling

Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft hierin haar bevindingen weer per onderdeel van het jurybezoek.

De jury baseert haar bevindingen op:

 • de beschrijving van het excellentieprofiel van uw school
 • een dossieronderzoek
 • het voorbereidingsgesprek met de jury
 • het jurybezoek.

Aan de hand van het beoordelingskader en de beslisregels concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert ze de Inspecteur-generaal van het Onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School.

Fase 6: Uitreiking predicaat Excellente School (28 juni 2021)

De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt plaats op 28 juni 2021. Het predicaat is na ontvangst 3 jaar geldig (2021, 2022 en 2023). De juryrapporten van de scholen die het predicaat toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt.